Tytuł projektu:
„Przebudowa obiektów na 3 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wsparcia i 2 mieszkania
wytchnieniowe w Miastku”

Cele projektu:
Zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców gmin: Koczała, Miasto i Trzebielino,
poprzez stworzenie 3 mieszkań treningowych (5 miejsc), 2 mieszkań wsparcia (4 miejsca) i 2 mieszkań
wytchnieniowych (2 miejsca), w ramach 3 zadań inwestycyjnych, realizowanych w okresie w kwiecień
2021 – 31 maja 2023.

Planowane efekty projektu:
Wskaźnik produktu – Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne – 1 szt.
Wskaźnik rezultatu – Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 11 szt.

Krótki opis projektu:
Projekt inwestycyjny składa się z 3 zadań związanych z przygotowaniem 3 typów mieszkań dla osób
niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymagających opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 11
trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, w tym:
a/ Mieszkania treningowe
3 mieszkania treningowe, w tym 2 mieszkania 2-pokojowe i 1 mieszkanie 1-pokojowe – łącznie 5
miejsc.
b/ Mieszkania wspierane
– 2 mieszkania wspierane, w tym 2 mieszkania 2-pokojowe – 4 miejsca
c/ Mieszkania wytchnieniowe
– 2 mieszkania wytchnieniowe, w tym w mieszkania 2 pokojowe: 1 pokój dla osoby niesamodzielnej i
1 pokój dla opiekuna – łącznie 2 miejsca wytchnieniowe

Wartość projektu:
– 4 242 302,85 zł
Wkład Funduszu Europejskich:
– 4 030 187,70 zł