Terapia

 

TERAPIA  |  REGULAMIN  |  PRZYJĘCIA

Ośrodek w Broczynie

Ośrodek w Łękini

PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘCIA

 

PROCEDURA I ZASADY PRZYJĘCIA.

Termin przyjęcia do ośrodka.

Osobą odpowiedzialną za rekrutację i przyjęcia do ośrodka jest Danuta Ogińska. Celem uzyskania informacji i zapisania się na listę oczekujących na przyjęcie, prosimy o kontakt telefoniczny z w/w osobą pod numerem telefonu +48 535 868 835, w godz. od 8:00 do 14:00. W przypadku kolejki przyjęć prosimy o regularne telefoniczne potwierdzanie gotowości do przyjęcia.

Możliwa jest rejestracja online, aby tego dokonać kliknij tutaj: http://rejestracja-24.pl/online/teenchallenge

Klauzula informacyjna dla pacjentów
/ Akceptacja regulaminu serwisu /

 

Zasady przyjmowania osób niepełnosprawnych i chorych.

W przypadku osób chorych prosimy o przywiezienie leków na pierwszy miesiąc pobytu oraz zalecenia lekarza odnośnie wydawania leku i dalszego leczenia.

Zasady powtórnego przyjmowania.

 • Pacjent, który opuścił ośrodek może się starać o powtórne przyjęcie po upływie miesiąca od daty opuszczenia.
 • Pacjent usunięty z ośrodka może się starać o powtórne przyjęcie po upływie trzech miesięcy od daty usunięcia. Niezbędna jest w tym wypadku pozytywna opinia terapeutów ośrodka.

Diagnoza psychiatry lub lekarza kierującego.

Przyjmowana osoba powinna posiadać skierowanie od lekarza, z informacją, czy wymagany jest
detoks, skierowanie ważne jest 14 dni. Prosimy o wystawienie diagnozy: uzależnienie mieszane.
Przyjmuje osoby z rozpoznaniem:
F10.2-F19.2 – uzależnienie od alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używanie kilku substancji psychoaktywnych lub używanie innych substancji psychoaktywnych
F10.8-F19.8 – inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub używaniem innych substancji psychoaktywnych
F10.9-F19.9 – zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone, spowodowane używaniem alkoholu, opiatów, kanabinoli, leków uspokajających i nasennych, kokainy, substancji stymulujących, substancji halucynogennych, lotnych rozpuszczalników oraz używaniem kilku substancji psychoaktywnych lub używaniem innych substancji psychoaktywnych
A także:
F63.0 – patologiczny hazard
F63.8 – Inne zaburzenia nawyków i popędów
(Z wyłączeniem uzależnienia od tytoniu (F17.2) oraz zaburzeń wynikających z palenia tytoniu (F17.8))

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych:

Dla osób ubezpieczonych:
1.Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie, osoby przebywającej na zasiłku macierzyńskim, urlopie wychowawczym, korzystającej ze świadczeń socjalnych oraz inne za które składkę odprowadza płatnik: Ostatni ZUS RMUA (dolny odcinek, zawierający dane o składce, nazwę oddziału NFZ, imię i nazwisko osoby ubezpieczonej, datę, pieczątkę i podpis płatnika) lub zaświadczenie pracodawcy (wg wzoru podanego na stronie NFZ w dziale Zdrowie w UE, na stronie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, w sekcji Wymagane dokumenty (link do pliku) Legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.
– Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą: Ostatni dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
– Dla osoby posiadającej umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Kopię umowy oraz dowód wpłaty bieżącej skadki na ubezpieczenie zdrowotne np. na druku ZUS oznaczonym numerem 52.
członkowie KRUS: Zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne lub ostatni dowód wpłaty składki.
– Dla rencistów: Legitymacja rencisty wraz z ostatnim odcinkiem renty oraz decyzja o przyznaniu renty.
– Dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
– Dla osoby korzystającej z pomocy opieki społecznej: Decyzja wójta (burmistrza) gminy
– Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej: Dowód opłacenia składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny. Legitymacja rodzinna wraz z aktualną datą i pieczątką. Aktualne zaświadczenie z zakładu pracy. Legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty. W przypadku osób które ukończyły 18 r.ż. dodatkowo dokument potwierdzający kontynuację nauki / do 26 r.ż./ lub niepełnosprawność.
– Dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji: Karta EKUZ. Formularz E 111. Certyfikat. Poświadczenie wydane przez NFZ.
2. Książeczka RUM (dla osób z województw w których one obowiązują: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Wyrabia się je w placówce medycznej odpowiedniej do miejsca zamieszkania).
3. Dowód Osobisty bądź dokument potwierdzający numer PESEL. ( NIEZBĘDNE )
4. Skierowanie na leczenie do naszego szpitala/ośrodka wydane przez lekarza psychiatrę ubezpieczenia zdrowotnego lub gabinetu prywatnego.
UWAGA! SKIEROWANIE WAŻNE JEST 14 DNI OD DATY WYSTAWIENIA! SKIEROWANIE POWINNO MIEĆ ODPOWIEDNI WZÓR.
5. Wypis z detoxu.
6. Zaświadczenie o odbyciu kary (jeżeli osoba zgłaszająca się na leczenie opuszcza Zakład Karny)
7. Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań, itp.

Jednocześnie informujemy, iż książeczka usług medycznych RUM (wymagana przez nas do świadczenia usług, punkt 2) nie jest dokumentem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla osób nieubezpieczonych:

1. Dowód Osobisty bądź dokument potwierdzający numer PESEL. ( NIEZBĘDNE )
2. Skierowanie na leczenie do naszego szpitala/ośrodka wydane przez lekarza psychiatrę.
3. Wypis z detoxu.
4. Zaświadczenie o odbyciu kary (jeżeli osoba zgłaszająca się na leczenie opuszcza Zakład Karny)
5. Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań, itp.

Skierowanie 

 • Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
 • Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie lub jego brak. Zaświadczenie ważne jest 30 dni.
 • Skierowanie na leczenie wydane przez lekarza.


  SKIEROWANIE DO ŁĘKINI / KLIKNIJ 

   

   

SKIEROWANIE DO BROCZYNY / KLIKNIJ 

 

 • Wypis z detoksu.
 • Zaświadczenie o odbyciu kary ( jeżeli osoba udająca się na leczenie opuszcza zakład karny).
 • Karty informacyjne i dokumenty medyczne dotyczące przebytych chorób, leczenia szpitalnego, zabiegów, aktualne wyniki badań.

Pełen wykaz dokumentów potrzebnych przy przyjęciu znajduje się obok, w zakładce „Dokumenty”

Prosimy o przyjazd z kompletną dokumentacją.

Osoba przyjmowana musi podpisać pisemną zgodę na leczenie zwaną kontraktem. Podpisanie następuje po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i dostarczeniu niezbędnych dokumentów.

Opis terapii i regulamin

Opis

Pobyt w ośrodku resocjalizacyjnym dzieli się na cztery etapy. Każdy etap jest określony przez poszczególne cele i zadania, które pacjent powinien osiągnąć i wykonać, aby przejść na następny etap. Decydująca w tej sprawie jest samoocena pacjenta i pisemnie złożone podanie o przeniesienie na wyższy etap oraz opinia kadry ośrodka. Terapia długoterminowa trwa zasadniczo 12 miesięcy. (Istnieje również możliwość podjęcia terapii krótkoterminowej na okres 2 miesięcy). Przejście z jednego etapu na następny jest uzależnione od stopnia osiągnięcia poszczególnych celów ogólnych, a także od indywidualnego planu terapii. Leczenie stacjonarne jest uzupełnione pobytem w hostelu oraz pomocą w grupach wsparcia po zakończeniu terapii w ośrodku.

Etap wstępny

Status pacjenta uzyskuje się po dwutygodniowym okresie próbnym. Ośrodek jest otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od światopoglądu czy wyznania, ale pomoc oferowana tutaj odwołuje się do chrześcijańskich standardów i skorzystanie z niej powinno być całkowicie dobrowolne. Potencjalny pacjent jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu, jednak jego udział w zajęciach, poza ergoterapią, może być bierny.
Czas trwania: 2 tygodnie
Hasło: „Decyduję – zostać czy wyjechać.”
Cele:

 • Obserwacja uczestnicząca, zapoznanie się z modelem terapii.
 • Ugruntowanie motywacji do leczenia.
Etap 1

Przez pierwsze 4,5 miesiąca pacjent nie może wyjść poza teren ośrodka bez wychowawcy. Nie otrzymuje kieszonkowego ani korespondencji, której treść mogłaby go zachęcić do rezygnacji z leczenia. Nie może przebywać w swoim pokoju w czasie wolnym – powinien być wtedy w świetlicy. Ma prawo wypić cztery szklanki herbaty prawdziwej dziennie (z jednej płaskiej łyżeczki). Nie może pić kawy naturalnej. Ewentualne wypowiedzi krytyczne pod adresem ośrodka nie są brane pod uwagę.
Czas trwania: 3 miesiące
Hasło: „Odnajduję siebie i nawiązuje właściwe relacje z innymi.”
Cele:

 • Integracja w społeczności.
 • Poznawanie siebie samego, nauka samoakceptacji m.in. własnej problematyki, własnych granic, słabości i silnych stron, indywidualności i oryginalności, specyficznych struktur nałogu, rozwijanie pozytywnego poczucia własnej wartości, uczenie się prawdy o swoich zróżnicowanych uczuciach i obchodzenia się z nimi.
 • Osiąganie nowej identyfikacji.
 • Eliminowanie zachowania charakterystycznego dla osobowości uzależnionej.
 • Rozwijanie zdolności rozwiązywania konfliktów.
 • Akceptacja innych, liczenie się ze zdaniem drugiego człowieka, okazywanie szacunku.
 • Uczenie się rozróżniania negatywnych i pozytywnych wpływów.
Etap 2

Na tym etapie pacjent zyskuje prawo do picia herbaty bez specjalnych ograniczeń i jednej kawy naturalnej dziennie. Po upływie 4,5 miesiąca samodzielnie wychodzi na półgodzinny spacer. Może otrzymać pozwolenie na przebywanie w swoim pokoju w czasie wolnym po złożeniu odpowiednio uzasadnionego podania. Uwagi i propozycje pacjenta są rozpatrywane.
Czas trwania: 3 miesiące
Hasło: „Doznaję wewnętrznego uzdrowienia i osiągam stabilizację.”
Cele:

 • Utwierdzenie dotychczasowych osiągnięć.
 • Autentyczność i zgodność z samym sobą.
 • Nabywanie zdolności odcięcia się od innych osób i negatywnych wpływów a także umiejętności chronienia siebie.
 • Nauka wczuwania się w problemy i uczucia innych (empatia).
 • Konsekwentne dalsze prowadzenie pracy terapeutycznej wobec siebie samego: przepracowanie przeszłości i intensywniejsze włączenie wcześniejszych więzi osobowych w proces terapeutyczny (m.in. uzdrowienie wewnętrznych zranień, wyjaśnienie relacji z rodzicami, krewnymi, partnerem życiowym, dążenie do pojednania itp.).
 • Radzenie sobie z napięciami i przezwyciężanie rozczarowań (poszerzanie tolerancji na frustrację).
 • Pozytywne współtworzenie życia grupowego (odkrywanie i realizowanie zdolności i talentów).
Etap 3

Pacjentowi przysługuje prawo do jednej samodzielnej przepustki miesięcznie (48 godzin) i do wolnych wyjść poza teren ośrodka. Może dysponować własnymi pieniędzmi stosownie do stanu posiadania.
Czas trwania: 6 miesięcy
Hasło: „Staję się coraz bardziej samodzielny i odpowiedzialny.”
Cele:

 • Przygotowanie do samodzielnego życia.
 • Intensywniejszy trening zachowania w realnych warunkach, np. samodzielne przepustki.
 • Pogłębianie realistycznego myślenia i postępowania.
 • Zaangażowanie w indywidualny plan rozwoju samego siebie pod względem duchowym, intelektualnym, społecznym itp.
 • Wypracowanie własnych sposobów radzenia sobie z objawami przewlekłego zespołu abstynencyjnego.
 • Osiągnięcie zdolności decydowania i ponoszenia następstw podjętych decyzji, podejmowanie odpowiedzialności.
 • Opracowanie nowej perspektywy życiowej według realnej oceny swoich możliwości.
 • Pierwsze kroki w urzeczywistnieniu tej perspektywy.
 • Integracja z grupą wsparcia lub przygotowanie do zamieszkania w hostelu.
Przykładowy plan dnia

6:20 Pobudka
6:40 Gimnastyka poranna
6:50 Społeczność poranna
7:25 Śniadanie
8:00 Praca
11:30 Drugie śniadanie
12:00 Praca
14:30 Obiad
15:00 Czas wolny
17:00 Społeczność terapeutyczna
20:00 Kolacja
21:00 Trening asertywności
22:30 Cisza nocna

Skrócony regulamin

I. Zgłaszam się dobrowolnie do Ośrodka, ponieważ wiem, że potrzebuję pomocy.

Terapia, z której chcę skorzystać polega na uczestniczeniu w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, grupowych i indywidualnych. Zobowiązuję się uczestniczyć w zajęciach ujętych w programie, a także zgłaszać się na rozmowę osobistą z terapeutą. Postaram się w tych rozmowach być całkowicie szczery i otwarty. Zajęcia o charakterze religijnym są nieobowiązkowe.

II. Jestem poinformowany, że pracownicy ośrodka powiadamiają się wzajemnie o wszystkim, co o mnie wiedzieć muszą, aby można było udzielić mi w pełni skutecznej pomocy. Jest sprawą oczywistą, że obowiązuje ich etyka zawodowa. Każdy pacjent przyjęty na zerowy etap terapii (etap”0”=pierwsze dwa tygodnie pobytu) ma przydzielonego terapeutę i jemu bezpośrednio przedstawia swoje prośby i problemy. Pacjent ma prawo poprosić o rozmowę terapeutę, psychologa lub kierownika Ośrodka.

III. Jestem gotowy podporządkować się społeczności, ponieważ wiem, że wspólnota ludzi w tym domu jest zasadniczym czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia w aspekcie psychicznym, społecznym i fizycznym. Chcę czynić to, czego wymaga społeczność i rezygnować z tego, co jej szkodzi.

W oparciu o przedstawione zasady, ustalono regulamin zachowania w ośrodku, obowiązujący każdego pacjenta:

 • Podczas pobytu w ośrodku zobowiązuję się nie posiadać ani też zażywać czy podawać dalej jakichkolwiek narkotyków oraz alkoholu. Przekroczenie tej zasady oznacza natychmiastowe usunięcie z ośrodka.
 • W chwili przyjęcia do ośrodka rezygnuję z palenia papierosów.
 • Nie będę prowadzić rozmów dotyczących narkotycznej przeszłości.
 • Podczas pobytu w ośrodku powstrzymam się od jakichkolwiek pozamałżeńskich kontaktów seksualnych i nie będę nawiązywać relacji emocjonalnych z osobami w ośrodku.
 • Teren ośrodka opuszczę tylko w towarzystwie pracownika (I i II etap).
 • Będę uczestniczył we wszystkich pracach prowadzonych na terenie ośrodka.
 • Lekarstwa przepisane przez lekarza, będę stosować tylko za wiedzą i zgodą kierownictwa. Posiadane leki oddaję na przechowanie. Będą one wydawane według zleconej dawki.
 • Odwiedziny osób spoza ośrodka (tylko najbliższa rodzina) będę ustalał i przyjmował po uprzedniej rozmowie i zgodzie kierownictwa.
 • Mogę przywieźć do ośrodka telefon komórkowy i aparat fotograficzny. Telefon zostaje w biurze i można z niego korzystać wyłącznie za zezwoleniem wychowawcy i w jego obecność,i jednak w ograniczonym zakresie.
 • Własne pieniądze, książki, zdjęcia itp. w chwili przyjęcia do ośrodka oddaję do depozytu.
 • Nie będę trzymał w ośrodku żadnych zwierząt.
 • Wszelkie przesyłki pocztowe, adresowane do mnie, będą kontrolowane przez pracownika w mojej obecności.
 • Pracownik ma prawo w każdej chwili wejść do mojego pokoju i przeprowadzić kontrolę.
 • Postaram się utrzymać porządek i czystość w moim pokoju. Nie będę zmieniał jego wystroju bez zgody pracownika.
 • Nie będę używać wulgaryzmów i powstrzymam się od agresji słownej i fizycznej wobec współmieszkańców. Przekroczenie tej zasady może spowodować wydalenie z ośrodka.
 • Będę się stosował do poleceń pracowników.
 • Kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjenta w ośrodku po zakończeniu jego pobytu.
 • Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

Regulamin tutaj przedstawiony to opracowanie w wersji skróconej. Każdy jego punkt jest szczegółowo opracowany i w poszerzonej wersji przedstawiony pacjentowi podczas przyjęcia do ośrodka.

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę.

- Maria Skłodowska-Curie