Tytuł projektu:
„OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2
wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących
gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino w okresie od VII’22 do VI’23”

Numer umowy:
RPPM.06.02.02-22-0010/21-00

Cele projektu:
Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie
11 miejsc wsparcia dla 50 osób z obszaru gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino,
w okresie od VII’22 do VI’23”

Planowane efekty projektu:
Wskaźnik rezultatu
1. Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po
zakończeniu projektu – 11
2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i
3. chronionych istniejących po zakończeniu projektu – 11

Wskaźniki produktu
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie – 50
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 36
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w
postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie – 50

Krótki opis projektu:
RODZAJ MIEJSC ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH
 3 mieszkania treningowe – 2 dwupokojowe i 1 jednopokojowe (dla 5 osób)
 2 mieszkania wspierane – 2 dwupokojowe (dla 4 osób)
 2 mieszkania wytchnieniowe – 2 dwupokojowe (dla 2 osób)

LICZBA OSÓB OBJĘTYCH WSPARCIEM W OKRESIE REALIZACJI PROJEKTU
 w mieszkaniach treningowych – 10 osób (5 osób x 2 cykle x 4,5 m-ca)
 w mieszkaniach wspieranych – 4 osoby (4 osoby x 1 cykl x 9 m-cy)
 w mieszkaniach wytchnieniowych – 36 osób (2 osoby x 18 cykli x 2 tygodnie)

RODZAJ WSPARCIA DLA MIESZKAŃCÓW W PODZIALE NA RODZAJE MIESZKAŃ
a) mieszkania treningowe – wsparcie dla 10 mieszkańców (2 cykle po 4.5 m-ca)
a. udostępnienie mieszkań treningowych na okres maks. 4,5 miesiąca/osobę
b. pomoc asystenta
c. wsparcie psychologa
i. grupowe treningi umiejętności – 2 cykle po 72 godziny,
ii. konsultacje indywidualne – 32 godziny/m-c
d. wsparcie pedagoga

i. grupowe treningu umiejętności- 2 cykle po 72 godziny
ii. konsultacje indywidualne – 16 godzin/m-c
e. wsparcie terapeuty
i. konsultacje indywidualne – 5 godzin/m-c
f. wsparcie prawnika
i. konsultacje indywidualne – 4 godziny/m-c

b) mieszkania wspierane – wsparcie dla 4 mieszkańców (1 cykl x 9 m-cy)
a. udostępnienie mieszkań wspieranych na okres maks. 9 miesięcy/osobę
b. pomoc asystenta
c. wsparcie psychologa
i. grupowe treningi umiejętności – 144 godziny,
ii. konsultacje indywidualne – 32 godziny/m-c
d. wsparcie pedagoga
i. grupowe treningu umiejętności- 2 cykle po 72 godziny
ii. konsultacje indywidualne – 16 godzin/m-c
e. wsparcie terapeuty
i. konsultacje indywidualne – 5 godzin/m-c

c) mieszkania wytchnieniowe
a. udostępnienie mieszkań wytchnieniowych na okres maks. 2 tygodnie/1 osobę
b. pomoc 3 opiekunów osób starszych i z niepełnosprawnościami (opieka całodobowa)
c. wsparcie psychologa
i. konsultacje indywidualne dla mieszkańców i członków ich rodzin –
10g/rodzinę/cykl

Wartość projektu:
592 800,00 zł
Wkład Funduszu Europejskich:
563 160,00 zł