31 października 2023r zakończyliśmy realizację projektu pt. „OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino”

Realizacja projektu była dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania nr 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Projekt obejmował:

–  utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych w obiekcie przy ul. Gen. Maczka 10 w Miastku (11 miejsc wsparcia),

–  wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino w zakresie treningów umiejętności oraz poradnictwa udzielanego przez psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień i prawnik.